Norsk-engelsk ordbok for grunnopplæringenDownload 1.37 Mb.
Page1/9
Date29.03.2017
Size1.37 Mb.
#15348
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

av

Norsk-engelsk ordbok for grunnopplæringen

Norwegian-English dictionary for the primary and secondary education sectorNorsk- engelsk ordbok for grunnopplæringen
Revidert: januar 2011

Redaksjon: Kommunikasjonsstaben

© Utdanningsdirektoratet 2011

© The Norwegian Directorate for Education and Training 2011


www.udir.no

 

Innspill og rettelser til Ordboken sendes tilpost@utdanningsdirektoratet

Abelkonkurransen The Norwegian Mathematical Olympiad, the Abel competition (national contest in mathematics for upper secondary school pupils)

ABM-utvikling (statens senter for arkiv, bibliotek og museum) The Norwegian Archive, Library and Museum Authority (ABM-utvikling)

abstraksjonsnivå level of abstraction

additiv indeks additive index

adgangsbegrensning numerus clausus, restricted admission

adgangskrav entrance requirements

adgangsregulering numerus clausus, restricted admission

adjunkt teacher (in lower and upper secondary school) who is either educated for three years at university (level) + one year at training college; 2) or for four years at teachers' training college/college of education (non-graduate)

administrasjon og saksbehandling (fag i vg skole) Administration and Procedure

administrasjons- og utviklingsavdelingen (i Kunnskapsdepartementet) Department of Administration and Development

administrasjonsfag (fag i vg skole) Administration Subjects

administrativ lederstilling senior administrative post

administrative fag administrative subjects

agronom (yrkesbetegnelse for naturbruk) agronomist

akademiker university graduate, academic

Akademikerne the Federation of Norwegian Professional Associations (Akademikerne)

Akademikernes Fellesorganisasjon Confederation of Academic and Professional Unions (AF) (dissolved in 2001)

akademisk godkjenning academic recognition

AKS (kortform for Andebu Kompetanse- og Skolesenter) Andebu School and Resource Centre

aksjonslæring action learning

aktiv deltaking pupils' participation

aktiviseringsfag (fag i vg skole) Activation Subjects

aktiviteter med hest (programfag for naturbruk) Equestrian Activities

aktivitetslære activities

aktivitetslære (1,2,3) (programfag for idrettsfag) Activity theory (1,2,3)

aktivitetsplan plan of action

aktivitetsskolen (om SFO i Oslo-skolen) day care facilities for schoolchildren, after school-programme

aktivitør (yrkesbetegnelse for design og håndverk) occupational therapist

aktivitørfaget (programområde vg skole) Occupational Therapy

akvakultur (programområde vg skole) Aquaculture

akvakulturfaget (programområde vg skole) Aquaculture

aldersblandet klasse mixed-age class

aldersblanding mixed age groups

aldersfordeling age distribution

aldersgrense age limit

aldersgruppe age group

aldershomogen klasse class consisting of a single age group

aldersintegrering mixed age groups

aldersintegrerte aktiviteter activities for mixed age groups

aldersklasse age group

alderspoeng age points (ranking points granted on the basis of age to candidates for admission to educational institutions)

alderssammensetning age distribution, age mix

aldersspenn age range

alfabetisering literacy training

allmenndannelse general education, well-rounded education

allmenndannende mål broad educational aims

allmenndanning liberal education

allmenndidaktikk general didactics

allmenne fag general subjects

allmennfaglig påbygging supplementary studies qualifying for higher education

allmennlærer general teacher (in primary and lower secondary school)

allmennlærerutdanning general teacher training programme (four years undergraduate programme)

allmennutdanning general education

allmøte general meeting

allsidig læring general learning

allsidig praksis all-round experience

allsidig utdanning all-round education

alminnelige krav general requirements

alternativ læreplan alternative curriculum

alternativ pedagogikk alternative education, alternative pedagogy

aluminiumskonstruksjonsfaget (programområde vg skole) Aluminium Constructions, Aluminum Constructions (amer.)

aluminiumskonstruktør (yrkesbetegnelse for teknikk og industriell produksjon) aluminium constructor, aluminum constructor (amer.)

ambisjonsnivå level of ambition

ambulansearbeider (yrkesbetegnese for helse- og sosialfag) ambulance worker

ambulansefaget (programområde vg skole) Ambulance Service Skills

ambulansemedisin (fag i vg skole) Ambulance Medicine

ambulanseoperative emner (fag i vg skole) Ambulance Operator Subjects

AMO (forkortelse for arbeidsmarkedsopplæring) labour market training

analfabet illiterate

analfabetisme illiteracy

Andebu Døvblindesenter (ADb) Andebu Centre for the Deaf-Blind

andregenerasjons innvandrer second generation immigrant

andrespråk second language

andrespråk norsk/samisk/finsk (fag i vg skole) Norwegian/Sami/Finnish as a Second language

andrespråksferdighet second language skill, second language proficiency

andrespråksopplæring second language teaching

andrespråkstilegnelse second language acquisition, second language learning

anerkjennelse credit, recognition

ankeinstans appeal body

anlegg aptitude

anlegg og teknikk (fag i vg skole) Construction and Technology

anleggsgartner (yrkesbetegnelse for naturbruk) landscaper

anleggsgartner- og idrettsanleggsfag (programområde vg skole) Landscaping and Sports Facilities Operator

anleggsgartnerfaget (programområde vg skole) Landscaping

anleggsmaskinfører (yrkestittel for bygg- og anleggseknikk) heavy equipment operator

anleggsmaskinførerfaget (programområde vg skole) Heavy Equipment Operation

anleggsmaskinmekaniker (yrkesbetegnelse for teknikk og industriell produksjon) heavy equipment mechanic

anleggsmaskinmekanikerfaget (programområde vg skole) Heavy Equipment Mechanics

anleggsteknikk (programområde vg skole) Construction

annengangsprøve retake

annullering av eksamen annulment of an examination

ANSA Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)

ansvar for egen læring self-directed learning, self-directed study

ansvarliggjøring accountability

ansvarsstyring accountability

antikkens kultur (fag i vg skole) Ancient Culture

antikkens språk og kultur (fag i vg skole) Ancient Language and Culture

antimobbeprogram anti-bullying programme

anvisningsmyndighet power to authorize payments

AOF Norge (tidligere navn: Arbeidernes Opplysningsforbund) AOF(Workers’ Educational Association in Norway)

apotektekniker (yrkesbetegnese for helse- og sosialfag) pharmacy technician

apotekteknikk (utdanningsprogram for helse- og sosialfag) Pharmacy Skills

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Labour Movement Archives and Library

Arbeidernes Opplysningsforbund (tidligere navn på AOF Norge) Workers’ Educational Association in Norway

arbeidsavtale employment contract

arbeidsbyrde (for lærer) teaching load

arbeidsdeling 1 (økonomi) division of work, division of labour

2 (mellom personer) job sharing, work sharing

Arbeidsdirektoratet the Directorate of Labour (discontinued) See NAV

arbeidsevne capacity for work, fitness for work

arbeidsfellesskap working community

arbeidsfelt field, sphere of work

arbeidsfordeling distribution of work

arbeidsforhold employment, employment conditions, working conditions

arbeidsformidling employment service

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) theWork Research Institute (WRI)

arbeidsgiver employer

arbeidsgiverfinansiert utdanning employer-financed education

arbeidsgiverorganisasjon employers’ organization

arbeidsinnsats contribution, effort(s), work contribution, work effort(s)

arbeidsintensiv labour-intensive

arbeidsintensiv virksomhet labour-intensive activity

arbeidskapasitet capacity for work, work capacity, working capacity

arbeidskontor district employment service

arbeidskraft labour force, work force, manpower

arbeidskraftmyndigheter labour market authorities

arbeidskraftpotensiale potential labour force

arbeidsledighet unemployment

arbeidslivet the working community, working life, the world of work, the workplace, work, employment, employers

arbeidslivets parter employers’ and employees’ organizations, both sides of industry, the social partners

arbeidslivserfaring work experience

arbeidslivsstudier work research

arbeidsmarked labour market

Arbeidsmarkedsetaten, AETAT the Public Employment Service (from 2006 replaced by the Norwegian Labour and Welfare Administration, NAV)

arbeidsmarkedskurs labour market course

arbeidsmarkedsopplæring (kortform AMO) labour market training (abbreviated AMO)

arbeidsmarkedsråd labour market council

arbeidsmarkedsstrategi labour market strategy

arbeidsmarkedstiltak labour market measures

arbeidsmaskiner (programområde vg skole) Machinery

arbeidsmetode method, working method

arbeidsmiljø working environment

arbeidsmiljøkrav working environment requirements, requirements pursuant to the Working Environment Act

arbeidsmiljøloven (korttittel for lov om arbedsmiljø, arbeidstid og sillingsvern mv) the Working Environment Act (short title for theAct relating to worker protection and the working environment)

arbeidsmiljøutvalg working environment committee

arbeidsmåte working method

arbeidsområde area of work, line of work, field, field of activity, field of operations, sphere of operations

arbeidsoppgave assignment, duty, task, responsibility, work task

arbeidsopplegg programme

arbeidsplan work plan

arbeidsplass job, place of employment, place of work, workplace

arbeidsplassens utforming workplace design

arbeidsplikt duties

arbeidspraksis work experience

arbeidspress work pressure

arbeidspsykolog occupational psychologist

arbeidsro (i klassen) classroom order, peace to work

arbeidsskaper job creator

arbeidsspråk working language

arbeidsstyrken the labour force

arbeidssøkende2 adj. looking for employment

arbeidssøkende1 subst. job seeker

arbeidssøker job seeker

arbeidsterapeut occupational therapist

arbeidsterapi occupational therapy

arbeidstid workhours

arbeidsutvalg executive committee

arbeidsvaner work habit, working habit

arbeidsvederlag remuneration

arbeidsveiledning vocational guidance

arkitektur og omgivelser (fag i vg skole) Architecture and Environments

arkivleder (stilling) Head of Archives

asfaltfaget (programområde vg skole) Asphalt Surfacing

asfaltør (yrkestittel for bygg- og anleggseknikk) asphalter

aspirant trainee, intern (amer.)

a-språk A-language (first (and compulsory) foreign language)

assimilering assimilation

assistent assistant

assisterende departementsråd Deputy Secretary General

assistererende direktør (stilling i direktorat) Deputy Director General

asylmottak reception centre for asylum-seekers

asylsøker asylum seeker

atelier studio

atferdsavvik deviant behaviour

atferdsvansker 1 (medisinsk) behaviour disorders

2 (mer allment) behaviour problems

attest certificate, testimonial

attestert kopi officially certified copy

attføring rehabilitation

attføringsinstitusjon rehabilitation institution

audiograf audiologist

audiopedagog teacher of the hearing impaired

audiovisuell metode audiovisual method

audiovisuelle hjelpemidler audiovisual aids

auditorium auditorium

aula assembly hall, school hall, auditorium

autentisk tekst authentic text

autisme autism

automatiker (yrkesbetegnelse for elektrofag) automation technician

automatisering (programområde vg skole) Automation

automatiseringsfaget 1 (programfag for elektrofag) Automation Systems

2 (programområder for elektrofag) Automation

automatiseringssystemer (fag i vg skole) Automation Systems

autonom læring self-directed learning, self-directed study

autorisasjon authorization

autoritet authority

avdeling department

avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk (i Kunnskapsdepartementet) Department of Policy Analysis, Lifelong Learning and International Affairs

avdeling for økonomi og styring (i Kunnskapsdepartementet) Department of Governance and Finance

avdelingsbibliotekar Senior Librarian

avdelingsdirektør (stillingsbetegnelse i direktorat) Director, Head of Department

avdelingsingeniør (stillingsbetegnelse) Engineer

avdelingsinndeling division into departments

avdelingsleder Head of Department

avgang school leaving

avgangsbevis school-leaving certificate

avgangseksamen school-leaving examination, final examination

avgangselev school leaver

avgangsklasse 1 final year

2 (menneskene) final-year class

avgangsprøve school-leaving examination (school-leaving examination taken on completion of 10 years of compulsory education, consisting of a written examination in Norwegian (both forms) or Sami as well as mathematics or English)

avgangsvitnemål school-leaving certificate

avgiverskole previous school

avgjørelsesmyndighet administrative responsibility, authority to make decisions, decision-making powers

avhandling dissertation, thesis

avioniker (yrkesbetegnelse for elektrofag) avionics mechanic

avionikerfaget (programområde vg skole) Avionics

avkryssingsoppgave multiple-choice task

avlegge eksamen sit an examination, take an examination

avsluttende kvalifikasjoner final qualifications

avsluttende vurdering final assessment

avslå godkjenning withhold recognition

avspasering compensatory time off

avtalefestet pensjon contractual pension, early retirement scheme

avtalepart contracting party, party to the agreement

avvikende deviant, divergent

avvikende atferd deviant behaviour

avvikling av eksamener holding of examinations

avviksfag trades that deviate from the 2+2 model (see 2+2 modellen)

baker (yrkestebetegnelse for restaurant- og matfag) baker

bakerfaget (programområde vg skole) Baking

bakgrunnsstoff background information, background material

banemontør (yrkestittel for bygg- og anleggseknikk) railway track worker

banemontørfaget (programområde vg skole) Railway Track Construction

barn med spesielle behov children with special needs, special-needs children

barne- og ungdomsarbeider (yrkesbetegnese for helse- og sosialfag) child care and youth worker

barne- og ungdomsarbeiderfag (programområde vg skole) Child Care and Youth Work

barnearbeid child labour

barnebok children’s book

barnebøker children’s books

barnefamilie family with children

barnehagesektor day-care sector

barnehage kindergarten , daycare institution, daycare facility

barnehagebarn children attending day care institutions

barnehageloven (korttittel for lov om barnehager) the Day Care Institutions Act (short title for the Act relating to day care institutions)

Barnehageløftet the Day-care Promotion Reform

barnehageområdet (i Kunnskapsdepartementet) the Department of Early Childhood Education and Care

barnehageplasser day care places

barnekonvensjonen the Convention on the Rights of the Child

barnelitteratur children’s literature

barnelova (korttittel for lov om barn og foreldre) the Children Act (short title for the Act relating to children and parents)

barnemishandling child abuse

Barneombudet the Ombudsman for Children in Norway

barneoppdragelse child rearing, upbringing

barnepleier children’s nurse, paediatric nurse

barnepsykiatri child psychiatry

barnesykdom children’s disease

barnetrinnet the primary level (consists of lower primary level (småskoletrinnet): grades 1-4 (age 6 to 10) and upper primary level (mellomtrinnet): grades 5-7 (age 10 to 12))

barnetrygdloven (korttittel for lov om barnetrygd) the Child Benefit Act (short title for theAct relating to child benefit)

barnevernet the child welfare authorities

barnevernloven (korttittel for lov om barneverntjenester) the Child Welfare Act (short title for theAct relating to child welfare Services)

barnevernsinstitusjon child welfare institution

barnevernsnemnd child welfare committee

barnevernspedagog child welfare officer

barneverntjenesten child welfare service

barns rettigheter rights of the child

Barratt Due Musikkinstitutt Barratt Due Institute of Music

basistilskudd basic grant

basisår base year

bearbeidingsteknikk production processes

bedrift company, enterprise

bedriftsbasert vurdering enterprise-based evaluation

bedriftsintern opplæring in-house training, on-the-job training

bedriftsopplæring 1 in-service training

2 training at a workplace

bedriftsøkonomi (fag i vg skole) Business Studies

bedømme assess

bedømmelse assessment

befalsskole officer candidate school

begrenset fritak limited exemption

begrepsdanning concept formation

begrepsforståelse understanding of concepts, grasp of concepts

begrepsutvikling conceptual development

begrunnelse for karakterfastsetting explanations of marks

begynnerundervisning teaching beginners, teaching at beginner's level

behandling av klage consideration of an appeal

behandlingsmiljø treatment environment

behovsanalyse needs analysis

behovsorientert needs-oriented

behovsprøving means test

behovsrettet needs-oriented

belønning reward

bemanning staffing

bemanningsplan staffing plan

bemanningsreduksjoner staff cuts, staff reductions

beregningsgrunnlag basis for calculation, calculation basis

beregningsmetode method of calculation

beregningsmodell calculation model, estimation model

beregningsmåte method of calculation

beregningsregel calculation rule

Berg Gård skole (kompetansesenter) Berg Gård School

Bergenstesten (prøve i norsk på høyere nivå) The Bergen Test (Norwegian proficiency test for foreigners who wish to enrol at a Norwegian university)

beskjeftigelse employment


Download 1.37 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©www.sckool.org 2022
send message

    Main page