GeskiedenisDownload 1.74 Mb.
Page1/52
Date07.04.2022
Size1.74 Mb.
#87310
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
wced g12 sba exemplar history afrikaans 300913
nuwegeskiedenis-hoofstuk14, SWARTBEWUSSYNSBEWEGING-BIKO
GESKIEDENISVOORBEELD VAN TAKE VIR

SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING (SBA)GRAAD 12INHOUD
BLADSY
1. INLEIDING 2
2. PROGRAM VAN ASSESSERING 3
3.1 KWARTAAL 1 4
3.1 TAAK 1: BRONGEBASEERDE OF OPSTELVRAE)
3.1.1 BRONGEBASEERDE VRAE EN NASIENRIGLYNE 5
3.1.2 OPSTELVRAE EN NASIENRIGLYNE 17

3.2 TAAK 2: NAVORSINGSTAAK 22
3.3 TAAK 3: GESTANDAARDISEERDE TOETS EN NASIENRIGLYNE 31


4. KWARTAAL 2 49
4.1 TAAK 4: BRONGEBASEERDE OF OPSTELVRAE
4.1.1 BRONGEBASEERDE VRAE EN NASIENRIGLYNE 50
4.1.2 OPSTELVRAE EN NASIENRIGLYNE 62

5. KWARTAAL 3
5.1 TAAK 6: GESTANDAARDISEERDE TOETS EN NA
SIENRIGLYNE 67

6. RIGLYNE VIR DIE OPSTEL VAN BRONGEBASEERDE VRAE 84

7. VOORSTELLE VIR DIE STEIERING VAN LEER TER
VOORBEREIDING VIR SKOOLGEBASEERDE ASSESSERING
STAKE. 89

8. ADDISIONELE LEER- EN ONDERRIGONDERSTEUNGSMATERIAAL 103
1. INLEIDING
Die doel van hierdie voorbeelddokument is om vir Graad 12 Geskiedenis-opvoeders te voorsien van ’n stel gestandaardiseerde take vir skoolgebaseerde assessering (SBA) wat voldoen aan die vereistes van die Geskiedenis Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring-dokument (KABV).
Buiten die voorbeelde van SBA-take, sal die volgende aspekte in hierdie dokument gedek word:

  • Hoe om ’n navorsingstaak te beplan en struktureer.

  • Hoe om met historiese Bronne te werk om Brongebaseerde vrae op te stel.

  • Hom om onderrig te steier sodat leerders voorberei is om skoolgebaseerde assesseringstake te beantwoord.

  • Waar om addisionele leer- en onderrigondersteuningsmateriaal (LOOM) te vind.

Daar word beoog dat hierdie dokument opvoeders van hulp sal wees deur te verseker dat:

  • ’n Algemene standaard van SBA-take opgestel word, soos voorgeskryf in die KABV-dokument.

  • Gehalte-onderrig en -leer van VOO – Graad 12 Geskiedenis in alle skole in die Wes-Kaap bevorder word.

Voordat die take vir skoolgebaseerde assessering vir Graad 12 Geskiedenis-leerders beplan en opgestel word, moet alle opvoeders hulself vergewis van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring-dokument (KABV). Afdeling 3, bl. 25-31 bevat die inhoud wat in Graad 12 onderrig moet word en afdeling 4, bl. 32-52, behandel die kwessie van formele en informele assessering. Die KABV-dokument is van u Kurrikulumadviseur verkrygbaar of kan afgelaai word van

  • http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=BORrjecnGms%3d&tabid=420&mid=1216 (Engelse weergawe)

  • http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=%2fPhMxThYj%2b8%3d&tabid=420&mid=1939 (Afrikaanse weergawe)


Let wel: Daar word verwag dat die DBO aan die begin van 2014 ’n eksamensillabus en -voorbeeld sal versprei. Hierdie Wes-Kaapse Onderwysdepartement se voorbeeld van take vir skoolgebaseerde assessering (SBA) bevat dus nie voorbeelde vir die Graad 12 Junie- en September-eksamens nie.Download 1.74 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
The database is protected by copyright ©www.sckool.org 2022
send message

    Main page